Dialog Controlling

Obsah:

Karta Obecné

Na kartě Obecné dialogu Plán (obr. 1) jsou zobrazeny základní údaje o plánu.

Plány (záznamy) se zadávají vždy v hospodářském roce, kterého se týkají a figurují v agendě jako jednotlivé záznamy s číslem vytvořeným dle číselné řady (identifikátorem plánu). Každý záznam na kartě Obecné je nositelem níže vyjmenovaných polí (tab. 1).

Karta Obecné dialogu Plán

Obrázek 1: Karta Obecné dialogu Plán.

 

Tabulka 1, obr. 1: Karta Obecné dialogu Plán.

POLE / FUNKCE POPIS
Číslo plánu Identifikátor záznamu dle číselné řady agendy.
Název Stručný popis/nadpis záznamu (např. Plán tržeb).
Varianta plánu           Označení pořadí stejného typu plánu, avšak s jinými kritérii. Pole vyplňuje uživatel.
Odpovědný prac. Jméno pracovníka odpovědného za splnění plánu.
Nadřízený plán ComboBox - Nabídka Výběr ze seznamu identifikátorů nadřízených plánů (pokud existují plány se zatržítkem u pole „Nadřízený plán”, viz následující řádka). Pokud chcete některý plán vyjmout z nadřízeného plánu, otevřete si detail podřízeného plánu a v textovém poli Nadřízený plán smažte identifikátor nadřízeného plánu – související téma Karta Plány.
CheckBox - Zatržítko Nadřízený plán Zatržítko pro označení plánu, který svou hlavičkou zastřešuje několik záznamů (výběr ze seznamu identifikátorů viz předchozí řádek). Využije se primárně pro srovnání let. Související téma Karta Plány.
Zadán ComboBox - Nabídka

Výběr ze seznamu: 

 • Obrat – v plánu je uvedena hodnota, které se má dosáhnout v období (obrat období).
 • Zůstatek – v plánu je uvedena hodnota, které se má dosáhnout ke konci období (zůstatek na konci období).
Požadováno ComboBox - Nabídka

Výběr ze seznamu:

 • Splnění plánu – zadaná hodnota je minimum, čeho se má dosáhnout.
 • Dodržení limitu – zadaná hodnota je maximum, které se nemá překročit.
Kniha Název knihy, ve které je záznam založen.
Referent ComboBox - Nabídka Pole se seznamem uživatelů, ze kterých vyberete toho, který záznam vytvořil.
Rok Hospodářský rok, pro který je plán určen (rok knihy).
Datum Dialog Kalendář Datum vytvoření záznamu.
Pořadí Označení pořadí stejného typu plánu, avšak s jinými kritérii.
CheckBox - Zatržítko Platný Zatržítko označující aktivní, platné záznamy. Využije se například po vytvoření několika variant plánu k určení zvoleného.
Počet 1, 2 Zákaznický údaj počtu. Do polí můžete zapsat doplňující údaje.
Údaj 1, 2 Další zákaznický údaj. Do polí můžete zapsat doplňující údaje.
Kategorie… Libovolné zařazení dokladu (plánu) do kategorie.

Karta Kritéria

Ve sloupcích karty Kritéria (obr. 2) se vyplňují konkrétní hodnoty pro zvolená kritéria (tab. 2). Pokud nevidíte všechny sloupce, použijte funkci místní nabídky Zobrazovat sloupce (obr. 2a).

Karta Kritéria dialogu Plán

Obrázek 2: Karta Kritéria dialogu Plán. Pomocí místní nabídky lze položky např. filtrovat a řadit, pro numerická pole vyvolat funkci Rychlý součet, v okně skrývat nebo zobrazovat sloupce.

Dialog Zobrazit skryté sloupce otevřený nad kartou Kritéria

Obrázek 2a: Dialog Zobrazit skryté sloupce otevřený nad kartou Kritéria.

 

Tabulka 2, obr. 2, 2a: Karta Kritéria dialogu Plán a Dialog Zobrazit skryté sloupce otevřený nad kartou Kritéria.

SLOUPEC/FUNKCE POPIS
Cena za jednotku Cena za jednotku. Pomocí tohoto pole lze rozpočítat celkovou plánovanou částku:
Plán = Počet jednotek * Cena za jednotku.
Jednotka ComboBox - Nabídka

Výběr ze seznamu jednotek. Jedná se o doplňující popisný údaj k polím „Počet jednotek” a „Cena za jednotku”.

Nákladový klíč ComboBox - Nabídka Výběr ze seznamu. Podle nastavení „Nákladového členění” v možnostech agendy Účetnictví se zobrazuje výběr buď v podobě jednoduchého seznamu středisek, nebo v podobě strukturovaného klíče. V případě nákladového klíče se nabízí dialog pro usnadnění výběru klíče podle jeho struktury v nastavení. Nákladový klíč lze definovat i zadáním like masky, např. "01*".
Období

Výběr ze seznamu:

 • Měsíce 1 – 12 dle označení období v hospodářském roce.
 • 1Q – 4Q pro čtvrtletí.
 • Rok – textové označení pro plán celého roku.
 • Neomezeně – označení pro výpočet plánu bez ohledu na rok. Hodnotu nelze zvolit u plánů, které kontrolují zůstatky.
Ověření ComboBox - Nabídka Výsledek kontroly plnění (příznak splnění). Pole není editovatelné a jeho obsah určuje funkce, která ověřuje reálné plnění jednotlivých kritérií.
Plán
 1. Částka, které se má dosáhnout pro splnění plánu.
  nebo
 2. Částka, která se nemá překročit (dodržení limitu).
Počet jednotek Počet jednotek (viz pole Jednotka). Pomocí tohoto pole lze rozpočítat celkovou plánovanou částku: Plán = Počet jednotek * Cena za jednotku.
Počet kritéria 1 Zázkaznický údaj počtu.
Počet kritéria 2 Zázkaznický údaj počtu.
Realita Skutečná vypočtená částka při kontrole (doplní se po ověření dle zaúčtovaného). Hodnotu počítá funkce, která ověřuje reálné plnění jednotlivých kritérií.
Účet ComboBox - Nabídka

Výběr za seznamu. Číslo účtu z účtového rozvrhu, na kterém se zjišťují skutečně dosažené hodnoty. Zadat lze i jen počátek účtu např. skupinu 60. Pole je přímo navázané na účtový rozvrh příslušného hospodářského roku. Účet lze definovat i zadáním různých typů masky:

 • 5 – všechna konta začínající na "5"
 • [58] – Konta začínající na "5" nebo "8"
 • In('518 000','604 000') – Výčet dvou konkrétních kont
 • 5?? 000 – Všechna konta začínající na "5" a končící na " 000", otazníky představují zástupné znaky za libovolné textové nebo číselné znaky.
 • [56][^3]4 – Všechna konta začínající na '5' nebo '6', která na druhé pozici nemají "3", na třetí pozici je "4" a pak už následuje libovolný řetězec znaků.
Údaj kritéria 1 Další zázkaznický údaj.
Údaj kritéria 2 Další zázkaznický údaj.
Zakázka Číslo zakázky z agendy Zakázky, pro kterou se plán vytváří. Zakázku lze definovat i zadáním like masky, např. "ZAK-2018-001*".
 Zkopírovat  Vyplníte pouze první řádek rozpisu a další řádky vytvoří funkce tlačítka automaticky (obr. 3, 4).
Ve výběrovém poli, které je k tomuto tlačítku přidruženo, uživatel vybere CheckBox - Zatržítko sloupec, podle něhož se další řádky vytvoří. Například pokud se vybere část nákladového klíče „Středisko”, pak se do dalšího řádku zkopírují hodnoty Účet, Prostředek, Zakázka, Období, Plán, Limit. Uvede se však další „Středisko” z číselníku. Není tak nutné všechny řádky vypisovat po jednotlivých údajích.
 Ověřit  Prověří splnění jednotlivých položek a označí je v poli Ověření (obr. 5). Datum a čas posledního ověření se zapamatují. (Viz také Hromadná kontrola plánů.)

Funkce tlačítka Zkopírovat

Tato funkce usnadňuje uživateli zadání většího množství kontrolních kritérií (obr. 3, 4).

Vyberte pole, podle kterého chcete generovat položky

Obrázek 3: Vyberte pole, podle kterého chcete generovat položky.

Vyberte položku, kterou chcete zkopírovat

Obrázek 4: Vyberte položku, kterou chcete zkopírovat.

Funkce tlačítka Ověřit

Hlavní podstatou agendy Controlling ve Variu je vytváření plánů a následná kontrola jejich plnění. Kontrolu spustíte tlačítkem  Ověřit  na kartě Kritéria (obr. 5). Kontrolní funkce projde všechna kritéria, vypočítá jejich plnění, uloží je do sloupce Realita a dle výsledku upraví stav kritéria v poli Ověření.

Funkce tlačítka Ověřit prověří splnění jednotlivých položek a označí je v poli Ověření

Obrázek 5: Funkce tlačítka Ověřit prověří splnění jednotlivých položek a označí je v poli Ověření.

Controlling – karty Deník událostí, Dokumenty, Úkoly

 

Související dokumenty