Platební terminál GPE

Obsah:

 

Doplněk Platební terminál GPE umožnuje obsluze modulu Prodejna akceptovat platební karty zákazníků a bezhotovostní platby realizovat platebními terminály společností Komerční banka, a. s. a Česká spořitelna, a. s. Doplněk využívá knihovnu Altus.Common.OnlinePayments.GPE.dll. Knihovna potřebuje pro svůj provoz nainstalovanou podporu Altus.Common.Interop. Licencovaný doplněk je distribuován jako součást standardní instalace Vario a je třeba ho zaregistrovat.

Platební terminál GPE funguje principiálně stejně jako doplněk ČSOB.

Rozšíření .NET (Altus.Common.Interop)

Doplněk využívá knihovnu Altus.Common.OnlinePayments.GPE.dll. Knihovna potřebuje pro svůj provoz nainstalovanou podporu Altus.Common.Interop.

Podpora (rozšíření) pro prostředí .NET je vyžadováno pro funkce, které používají prostředí .NET (např. EET, tzn., jestliže používáte agendu EET, nemusíte rozšíření pro prostředí .NET instalovat). Rozšíření se musí nainstalovat na každý počítač, na kterém se má používat daná funkce, protože rozšíření nepodporuje centrální instalaci prostřednictvím složky „Upravy”. Zip archiv obsahující standardní setup.exe je k dispozici na stránce Altus Vario – stažení software Externí odkaz. Abyste mohli odkazovaný soubor stáhnout, je třeba se přihlásit.

Pokyny pro instalaci:

 • Vyberte odkaz Instalace Rozšíření .NET včetně .NET runtime (zip) – soubor setup.zip 404 kb.
 • Nejdříve extrahujte všechny soubory ze ZIP archivu a potom spusťte instalátor „Altus.Common.Interop.Setup.exe”.

V nově instalovaném programu Altus Vario je podpora Altus.Common.Interop již přítomna.

Nastavení doplňku

 • Na kartě DOMŮ – ze skupiny Vario – otevřete položku Doplňky (moderní vzhled). Nebo… v menu Nástroje otevřete položku Doplňky (klasický vzhled).
 • Klepněte na volbou Platební terminál GPE – nastavení.
 • Doplňte požadované hodnoty v dialogu Nastavení platebního terminálu GPE (obr. 1, 2 a tab. 1).
 • Klepnutím na tlačítko  OK  hodnoty uložte pro opakované použití (nastavení se uloží „na počítač a firmu”).

Tabulka 1, obr. 1, 2: Význam polí v dialogu Nastavení platebního terminálu GPE.

POLE/funkce INSTRUKCE

Radio button - Přepínač TCP (komunikace pomocí sítě)

Dialog Nastavení platebního terminálu GPE s fiktivními hodnotami (TCP)

Obrázek 1: Dialog Nastavení platebního terminálu GPE s fiktivními hodnotami (TCP).

 • V dialogu Nastavení platebního terminálu GPE do pole zapište IP adresu terminálu a do pole Port číslo portu. Výchozí číslo portu je 2050. Toto číslo bez jiných pokynů neměňte.
  • IP adresu můžete zjistit vytištěním komunikačního nastavení z terminálu.
  • F / 0 - Telium / 3 - Parametry / Hardware / 2 - Ethernet setup / 9 - Print
  • Zde se dají v terminálu nastavit komunikační údaje.
 • V terminálu vyberte volbu „Terminál komunikuje v režimu TCP server” a nastavte mu IP adresu počítače s Variem, ze kterého se bude terminál používat.

Radio button - Přepínač RS232 (komunikace pomocí sériového portu)

Dialog Nastavení platebního terminálu GPE s fiktivními hodnotami (RS 232)

Obrázek 2: Dialog Nastavení platebního terminálu GPE s fiktivními hodnotami (RS 232).

 • V dialogu Nastavení platebního terminálu GPE (obr. 2) nastavte číslo COM portu (ke kterému je terminál připojen) a komunikační rychlost (2400 – 19200).
Aktivovat CheckBox - Zatržítko
 • Zatržení volby umožní automatické předání dat (částky, variabilního symbolu, měny) do terminálu v okamžiku potvrzení platby v modulu Prodejna.
Test platby
 • Klepnutí na textové tlačítko pošle do terminálu testovací platbu cca 2 Kč. Platbu není nutné potvrdit a je možné ji stornovat. Jde jen o ověření, zda máte terminál správně připojen.
 • Při požadavku na otestování platby se může zobrazit okno Aktivace doplňku Platební terminál GPE. Pokud si s aktivací (registrací) doplňku nevíte rady, kontaktujte nás, rádi vám poradíme.
Uzávěrka
 • Klepnutí na textové tlačítko zajistí uzávěrku terminálu.
 • Funkce provede součty od poslední uzávěrky a vytiskne je.
 OK 
 • Tlačítkem uložíte hodnoty polí.
 • Pokud v dialogu provedete nějaké změny, pomocí tlačítka nové hodnoty opět uložte.
 Zavřít 
 • Tlačítkem dialog zavřete bez uložení hodnot v polích.
 • Pokud si obsah dialogu pouze prohlížíte, doporučujeme jej uzavírat tímto tlačítkem.

Placení v Prodejně

 • Klepněte na tlačítko Zaplatit.
 • V dialogovém okně Platit zadejte přijímanou částku hotovosti.
 • Otevřete nabídku Možnosti.
 • Vyberte volbu Bezhotovostní platba nebo Kombinovaná platba.
 • Po klepnutí na tlačítko  OK  v dialogu Platit dojde k:
  • Žádosti o licencování doplňku – pokud se neukázala při testu platby v okně Nastavení platebního terminálu GPE (obr. 1, 2).
  • Proběhne odeslání částky a variabilního symbolu do terminálu (obr. 3) a oba údaje včetně měny se zobrazí na monitoru obsluhy.

Dialog Platba kartou s fiktivními hodnotami

Obrázek 3: Dialog Platba kartou (s fiktivními hodnotami).

Pokud platbu terminál potvrdí, transakce je ve Variu dokončena.

Platba není potvrzena

 • Jestliže platba není autorizována nebo není znám stav platby, obsluha je vyzvána k opakování platby nebo ke stornování transakce (obr. 4):

Adjudication Opakovat platbu – znovu odešlete částku platby do terminálu.

Adjudication Vystavit doklad – vytvoříte doklad k prošlé platbě.

 Storno  – v systémech (Vario/Prodejna/terminál) platba neproběhne a vystavený doklad je stornován.

Dialog Platba kartou – Nepodařilo se zaplatit kartou

Obrázek 4: Dialog Platba kartou – Nepodařilo se zaplatit kartou. Kód chyby uváděný včetně hodnoty v závorce může být různý (např. „Transakce zrušena zákazníkem [061]) a je předáván terminálem.

Zkontrolovat podpis

 • Pokud zákazník platí některými typy karet s magnetickým proužkem, může se terminál dotázat na kontrolu správnosti podpisu (obr. 5).
 • V takovém případě obsluha Prodejny porovná podpisy a pokud nesouhlasí, platbu v terminálu stornuje (REVERSAL).

Platba je totiž před kontrolou podpisu již autorizována.

Adjudication Podpis je platný – Pokud platbu terminál potvrdí, transakce je ve Variu dokončena, viz Placení v Prodejně.

Adjudication Podpis není platný – Volba platbu stornuje.

Dialog Platební terminál GPE – kontrola podpisu

Obrázek 5: Dialog Platební terminál GPE – kontrola podpisu.

Stornování již provedené platby při neplatném podpisu 

V ideálním připadě zázkazník použije bankovní kartu a platba proběhne. Prodejna vystaví doklad a je připravena k zadání dalšího prodeje.

 • Pokud se storno platby nepodaří, například z důvodu prodlevy delší než 1 minuta, obsluha Prodejny může platbu na terminálu stornovat ručně nebo opakovat (obr. 6).

Dialog Platební terminál GPE (STORNO)

Obrázek 6: Dialog Platební terminál GPE (STORNO).

Oprávnění k doplňku

Nastavte oprávnění k doplňku pro profil a pro aktuální firmu v dialogu Možnosti Altus Vario: Doplňky: Obecné doplňky / Platební terminál GPE – nastavení.

Jestliže necháte oprávnění nenastavené, rozumí se, že přístup je povolen v plném rozsahu. Odepření oprávnění používejte zcela výjimečně. Uvědomte si, že jakmile u objektu nastavíte jakékoli oprávnění, mají k němu přístup pouze uživatelé s nastaveným oprávněním. Věnujte pozornost článku nápovědy Nastavení oprávnění.

Pokud si s nastavením systému rolí oprávnění nevíte rady, kontaktujte nás, rádi vám poradíme.

Co byste měli vědět při práci s doplňkem

 • Měna odesílané částky se vždy řídí podle výchozí měny, která je nastavena v Možnostech účetnictví. Terminál předpokládá, že přijatá částka je vždy v měně účtu, který je svázán s terminálem.
 • Po každé komunikaci s platebním terminálem se do deníku příslušného dokladu zapíše zpráva o transakci. Podle situace obsahuje:
  • co terminál odpověděl,
  • částku, měnu a variabilní symbol,
  • jakou volbu vybrala obsluha (uživatel Prodejny) v případě, že se platba nepovedla nebo její výsledek není znám.
 • Jestliže do terminálu pošlete zápornou platbu (zápornou částku), dojde k převodu peněz z účtu, ke kterému je terminál připojen – na kartu, která je do něj načtena (například při vystavení dobropisu).
 • CashBack doplněk nepodporuje.
 • Při řešení problematických situací se řiďte informacemi z protokolu terminálu (Serial Line Internet Protocol).
 • Pokud terminál přestane reagovat, může pomoci jeho restart.
 • Jestliže během komunikace s terminálem selže internet, dodávka el. proudu apod., ověřte stav transakce s bankou telefonicky.
 • Prodejna/Terminál: Zobrazení chyby „Není zadaná částka k platbě”.
 • Prodejna/Terminál: Úhrada záporné faktury.

 

Obrázky v dokumentu jsou ilustrační, neslouží jako závazný příklad nastavení.

 

Související dokumenty