Formulář Prohlášení poplatníka daně

Tiskový formulář Prohlášení poplatníka daně umožňuje tisk formuláře „Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti od vzoru č. 26”. Volitelně lze tisknout jen ¹hlavičku s identifikací plátce daně a poplatníka nebo také ²údaje o slevách a daňovém zvýhodnění evidované ve Variu nebo ³prázdný formulář. Dle vyjádření Generálního ředitelství Finanční správy není nutné tisknout formulář oboustranně.

Napoveda Pro hledání informací na stránce použijte Pro hledání informací na stránce použijte klávesovou zkratku Ctrl+F nebo stránku pro hledání.

Obrazová dokumentace je ilustrační, neslouží jako závazný příklad nastavení.

Tiskový formulář je dostupný z hlavní nabídky tiskových formulářů agendy Personalistika a také pod skupinou Uplatnění slev a daňového zvýhodnění. Tiskový formulář je licencovaný pro každou zpracovávanou firmu. Pro výstup do náhledu nebo do tisku je nutná plná licence. Pro objednání plné licence postupujte takto:

 • Otevřete agendu Personalistika ve firmě, ze které chcete tiskový formulář tisknout.
 • Otevřete tiskový formulář „Prohlášení poplatníka daně” z hlavní nabídky tiskových formulářů nebo skupiny Uplatnění slev a daňového zvýhodnění nebo z detailu pracovníka.
 • V úvodním dialogu tiskového formuláře klepněte na tlačítko  OK  a následně vyberte volbu Aktivovat demoverzi.
 • V další kroku klepněte na Zakoupit plnou verzi a podle instrukcí ve formuláři Objednávka proveďte objednávku plné licence tiskového formuláře „Mzdy PPD” pro tiskový formulář „Prohlášení poplatníka daně”.

Pod stejnou licencí jako tiskový formulář „Prohlášení poplatníka daně” můžete tisknout další tiskový formulář „Žádost o roční zúčtování daně”.

Úvodní dialog formuláře Prohlášení poplatníka daně

Obrázek: Úvodní dialog formuláře Prohlášení poplatníka daně.

Tiskový formulář „Prohlášení” tiskne údaje do formuláře:

 • Pro zaměstnance v aktuální knize agendy Personalistika.
 • Pro vybraný rok a datum přepokládaného podpisu prohlášení – k tomuto zadanému datu je vyhodnoceno trvání pracovního vztahu, platnost podpisu prohlášení, slev a daňových zvýhodnění a zletilost dětí.
 • Pro zaměstnance s pracovním vztahem platným k zadanému datu předpokládaného podpisu prohlášení – alespoň jeden pracovní vztah zaměstnance musí mít datum nástupu dřívější nebo shodný se dnem předpokládaného podpisu a datum ukončení musí být nezadán nebo zadán na den předpokládaného podpisu nebo pozdější.
 • Volitelně podle podpisu prohlášení:
  • Jen pro zaměstnance se zadaným podpisem prohlášení platným k datu předpokládaného podpisu prohlášení – pro hromadný tisk na začátku roku, kdy se tiskne prohlášení na nový rok stávajícím zaměstnancům.
   nebo
  • pro zaměstnance bez zadaného podpisu prohlášenípro nové nástupy v průběhu roku.
  • Volba Dodatečné provedení při ročním zúčtování se použije, pokud zaměstnanec v souladu s § 38k odst. 7 zákona o dani z příjmu uplatňuje slevy na dani podle § 35ba odst. 1 písm. a, c, d, e, f) příp. daňové zvýhodnění dodatečně v rámci žádosti o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění a učiní-li Prohlášení k dani ve stanovených lhůtách do 15. 2. následujícího roku.
   Při této volbě jsou do zpracování vybráni jen zaměstnanci s dodatečně učiněným prohlášením a dodatečně uplatněnými slevami příp. daňovým zvýhodněním zadanými v dialogu Pracovník pro vybraný rok. V tisku prohlášení je pak v záhlaví prohlášení vyznačeno dodatečné učinění prohlášení písmeny XD a u dodatečně uplatněné slevy a daňová zvýhodnění jsou vyznačena písmena XD a rozsah měsíců, na které bylo dodatečné uplatnění učiněno.
 • S volitelným rozsahem tištěných údajů:
  • Komplet – identifikace plátce a poplatníka, slevy a daňová zvýhodnění dle evidence v detailu zaměstnance:
   • Slevy se vyplní, pokud jsou v dialogu Pracovník na kartě Rodina v tabulce „Slevy na dani a daňová zvýhodnění” evidované k zadanému datu předpokládaného podpisu prohlášení (Od).

    Slevy se vyplní, pokud jsou v dialogu Pracovník na kartě Rodina v tabulce Slevy na dani a daňová zvýhodnění evidované k zadanému datu předpokládaného podpisu prohlášení (Od)
    Obrázek 1
     
   • Tabulka vyživovaných dětí se vyplní, jen pokud jsou na nějaké dítě v dialogu Pracovník na kartě Rodina v tabulce „Slevy na dani a daňová zvýhodnění” evidována daňová zvýhodnění v pořadí 1, 2 nebo 3 k zadanému datu předpokládaného podpisu prohlášení (Od).
   • Poznámka: Formulář Prohlášení poplatníka daně akceptuje jako vyživované ty děti, které mají tento parametr nastavený v dialogu Pracovník na kartě Rodina v poli Vyživované – pro daňové účely. Viz Úprava tiskového formuláře Prohlášení poplatníka daně.

    Tabulka vyživovaných dětí se vyplní, jen pokud jsou na nějaké dítě v dialogu Pracovník na kartě Rodina v tabulce Slevy na dani a daňová zvýhodnění evidována daňová zvýhodnění v pořadí 1, 2 nebo 3 k zadanému datu předpokládaného podpisu prohlášení (Od)
    Obrázek 2
     
   • Pokud se vyplní tabulka vyživovaných dětí, mohou být vyplněny i informace o jiném poplatníkovi (strana 2, bod c a tabulka):
    • Bod c) a tabulka se nevyplní, pokud v dialogu Pracovník na kartě Rodina je zadán řádek s osobními údaji partnera, v poli „Vztah” je „Partner” a ve sloupci „Společné dítě/Společná domácnost” není zadáno nic nebo takový řádek není vůbec zadán.
    • V bodu c) se zaškrtne NE a tabulka se nevyplní, pokud v dialogu Pracovník na kartě Rodina je zadán řádek s osobními údaji partnera, v poli „Vztah” je vybráno „Partner” a ve sloupci „Společné dítě/Společná domácnost” je vybráno „Ne”.
    • V bodu c) se zaškrtne ANO a tabulka se vyplní, pokud v dialogu Pracovník na kartě Rodina je zadán řádek s osobními údaji partnera, v poli „Vztah” je vybráno „Partner” a ve sloupci „Společné dítě/Společná domácnost” je vybráno „Ano”.

     V bodu c) se zaškrtne ANO a tabulka se vyplní, pokud v dialogu Pracovník na kartě Rodina je zadán řádek s osobními údaji partnera, v poli Vztah je vybráno Partner a ve sloupci Společné dítě/Společná domácnost je vybráno Ano
     Obrázek 3

     Další údaje formuláře se vyplní podle zadání údajů v dialogu Pracovník:
     • Adresa bydliště partnera se předpokládá shodná s adresou poplatníka. Pokud je jiná, je možné ji zadat jako další adresu poplatníka v dialogu Pracovník na kartě Obecné s názvem adresy „Prohlášení – jiný poplatník”.

      Adresa bydliště partnera se předpokládá shodná s adresou poplatníka. Pokud je jiná, je možné ji zadat jako další adresu poplatníka v dialogu Pracovník na kartě Obecné s názvem adresy Prohlášení – jiný poplatník
      Obrázek 4
       
     • Pokud je partner zaměstnán, je možné zadat název a adresu plátce daně v dialogu Pracovník na kartu Pracovní poměry do tabulky „Další údaje”. Z nabídky vyberte typy „PR - Jiný plátce daně – název”, resp. „PR - Jiný plátce daně – adresa” a do sloupce „Popis” zadejte název, resp. adresu zaměstnavatele partnera. Datum „Od” a „Do” není nutné zadávat. V případě změny zaměstnavatele je možné údaje přepsat nebo je časově rozlišit ve sloupcích „Od” a „Do” tak, aby k zadanému datu předpokládaného podpisu byl platný jen jeden záznam. Pokud je název nebo adresa zaměstnavatele partnera zadán(a), údaj „Zaměstnání” se vyplní „Ano”. Pokud ani název ani adresa zaměstnavatele partnera nejsou zadány, údaj „Zaměstnání” se nevyplní. Pro hodnotu „Ne” v údaji „Zaměstnání” je nutné místo názvu zaměstnavatele zadat hodnotu „Nezaměstnán” výběrem z nabídky.

      Pokud je partner zaměstnán, je možné zadat název a adresu plátce daně v dialogu Pracovník na kartu Pracovní poměry do tabulky Další údaje
      Obrázek 5
       
     • Údaj „Uplatňuje daňové zvýhodnění” se vyplní ANO, pokud je v dialogu Pracovník na kartě Rodina v tabulce „Slevy na dani a daňová zvýhodnění…” k zadanému datu předpokládaného vyplnění platná alespoň jedna složka „DZ uplatněné partnerem dítěte” s pořadím 1, 2 nebo 3. V opačném případě se vyplní NE.
      Viz obr. 3.
  • Jen hlavička – pouze identifikace plátce a poplatníka.
  • Bez údajů – prázdný formulář pro kompletní ruční vyplnění.
 • S volitelným podkladem – zaškrtnutím volby „Tisknout s bílým podkladem” lze tisknout pouze text bez barevného pozadí, jinak podle nastavení tiskárny barevně, tedy s růžovým podkladem nebo v odstínech šedi apod. Dle vyjádření Generálního ředitelství Finanční správy není nutné tisknout formulář oboustranně, ani barevně.
 • Volitelně s tiskem data podpisu – datum zadané do pole „Tisknout datum podpisu prohlášení” se přenese na druhou stranu formuláře do podpisové části.

Pro usnadnění exportu při hromadném vytvoření prohlášení a uložení do PDF doporučujeme využít doplněk Generování výkazů pro B2E.

 

Související dokumenty