Karta Obecné dialogu Mzda

Dialog Mzda na kartě Obecné (obr. 1) zobrazuje kromě základních údajů pracovního poměru především údaje, které jsou z pracovního poměru převzaty do aktuálně zpracovávané mzdy a na jejich základě proběhne další zpracování mezd, tedy zadávání měsíčních mzdových složek, výpočet mzdy a tiskové výstupy za aktuální období.

Obsah:

Napoveda Pro hledání informací na stránce použijte Pro hledání informací na stránce použijte klávesovou zkratku Ctrl+F nebo stránku pro hledání.

Dialog Mzda, karta Obecné

Obrázek 1: Dialog Mzda, karta Obecné.

 

 K některým polím dialogu můžete připojit uživatelský číselník.

Tabulka 1, obr. 1: Popis polí dialogu Mzda na kartě Obecné.

Pole Popis Změna hodnoty pole v dialogu Mzda
Pracovní poměr Identifikátor pracovního poměru. Klepnutím na Horní index otevřete dialog Pracovní poměr. Ne1
Pracovník Identifikátor pracovníka. Klepnutím na Horní index otevřete dialog Pracovník. Ne1
Mzda v období od Datum začátku mzdy v období – první den období nebo den nástupu. Ne1
Mzda v období do Datum konce mzdy v období – poslední den období nebo datum ukončení. Ne1
Stav mzdy Stav mzdy (plánovaná funkce) Ano2
Uzamčení 0 – Automaticky; 1 – Uzamčeno (plánovaná funkce) Ano2
Pole Popis Změna hodnoty pole v dialogu Mzda
Poměr Druh pracovního poměru. Ne1
Typ mzdy ComboBox - Nabídka Měsíční, hodinová, úkolová. Ano1
Vznik poměru Datum vzniku pracovního poměru (uzavření smlouvy). Klepnutím na Dialog Datum vyvoláte dialog Datum. Ne1
Datum nástupu Datum nástupu, tj. vzniku pojištění. Klepnutím na Dialog Datum vyvoláte dialog Datum. Datum můžete do polí zapisovat ve zkrácené podobě: např. 1/4, 1,4, 1.4. Ne1
Datum ukončení Datum zániku pracovního poměru. Klepnutím na Dialog Datum vyvoláte dialog Datum. Datum můžete do polí zapisovat ve zkrácené podobě: např. 1/4, 1,4, 1.4. Ne1
Předpokl. ukončení Datum, do něhož je sjednán pracovní poměr. Systém na základě data správně vypočítá nárok na dovolenou. Klepnutím na Dialog Datum vyvoláte dialog Datum. Datum můžete do polí zapisovat ve zkrácené podobě: např. 1/4, 1,4, 1.4. Ne1
Pole Popis Změna hodnoty pole v dialogu Mzda
Typ daně ComboBox - Nabídka Výběr z nabídky typů daně (výchozí hodnota „Roční”). Ano1
Druh SP pojištění ComboBox - Nabídka Druh sociálního pojištění (výchozí hodnota Nemocenské pojištění). Ano1
Činnost pro SP ComboBox - Nabídka Druh činnosti pro OSSZ (Okresní správa sociálního zabezpečení). Ano1
Doplatek ZP do MVZ CheckBox - Zatržítko Doplatek ZP do minimální mzdy (výchozí hodnota zatrženo). Ano1
Souběh CheckBox - Zatržítko Ano – souběžný pracovní poměr k hlavnímu pracovnímu poměru (výchozí hodnota nezatrženo). Ano1
Rozvrh

ComboBox - Nabídka Rozvrh pracovní doby. Výchozí hodnota je „Standardní”.

 • Při volbě „Nestandardní” tlačítko  vyvolá dialog změny hodnoty pole a poté Rozvrh pracovní doby.
 • Při volbě „Nerovnoměrný…” tlačítko  vyvolá dialog změny hodnoty pole a poté Přehled rozvrhů (rozvržení směn).
Ano1
Pracovní týden/den Týdenní a denní pracovní doba v hodinách (výchozí hodnoty dle pole „Pracovní úvazek” a „Pracovní doba” firmy v dialogu Nastavení agendy Mzdy). Ano1/Ano1
Plný pracovní úvazek Plná denní pracovní doba v hodinách při zkráceném úvazku, u plného úvazku stejná jako pracovní den. Ano1
Zdravotní pojišťovna Zdravotní pojišťovna evidovaná na aktuální období. Klepnutím na tlačítko vedle pole vyvoláte dialog „Aktualizace údajů období mzdy” – podle údajů detailu pracovníka. Ne2
Prohlášení Stav „prohlášení” CheckBox - Zatržítko nebo nezatrženo – informativní pole (pouze pro čtení). Ne2
Plátce stát Stav „plátce stát” CheckBox - Zatržítko nebo nezatrženo – informativní pole (pouze pro čtení). Ne2
Samoživitel Stav „samoživitel” CheckBox - Zatržítko nebo nezatrženo – informativní pole (pouze pro čtení). Ne2
Pole Popis Změna hodnoty pole v dialogu Mzda
Druh práce Druh nebo rozsah práce. (Doporučujeme připojit uživatelský číselník.) Ano1
Místo výkonu práce

Místo výkonu práce dle pracovní smlouvy. (Doporučujeme připojit uživatelský číselník.)

Viz také Nové pole Obec místa výkonu v dialogu Pracovní poměr, Mzda a Pracovní poměry.

Ano1
Pravidelné pracoviště ComboBox - Nabídka Adresa pracoviště, kde zaměstnanec pravidelně pracuje. (Doporučujeme připojit uživatelský číselník.) Ano1
Funkce ComboBox - Nabídka Pracovní zařazení pracovníka (např. vedoucí obchodního oddělení). (Doporučujeme připojit uživatelský číselník.) Ano1
Pracovní pozice Pracovní pozice. (Doporučujeme připojit uživatelský číselník.) Ano1
Nadřízený Nadřízený pracovník. Ano1
Místo výkonu činnosti ComboBox - Nabídka Stát výkonu činnosti (výchozí hodnota číselníku CZ; Česká republika). Ano1
Dovolená Klepnutím na tlačítko vedle popisku „Dovolená” otevřete dialog Nárok na dovolenou pracovního vztahu – „jméno pracovníka” v roce „YYYY”.
Průměr pro PPÚ Průměr pro prac. právní účely.
Výplatní místo Výplatní místo, adresa. (Doporučujeme připojit uživatelský číselník.) Ano1
Středisko ComboBox - Nabídka Přiřazení pracovníka ke středisku. Ano1
Zakázka ComboBox - Nabídka Přiřazení identifikátoru zakázky k pracovníkovi a mzdě za období. Klepnutím na  otevřete detail zakázky. Ano1

Jak měnit hodnoty polí v dialogu Mzda

Pole dialogu Mzda lze rozdělit do následujících 4 skupin podle jejich zdroje a přístupnosti k editaci v dialogu Mzda.

1. Pole převzatá z dialogu Pracovní poměr, která je možné editovat v dialogu Mzda (viz tabulka 1 = Ano1)

Hodnoty se do těchto přístupných polí ukládají při vytvoření mzdy a jejich změnu můžete provést přímo v dialogu Mzda. Odpovědí na dotaz (obr. 2) rozhodnete, zda se má nová hodnota nastavit pro aktuální období a současně i v pracovním poměru pro další období (první volba), nebo se tato hodnota mění jen pro aktuální období (druhá volba), nebo hodnotu můžete načíst do aktuálního období z pracovního poměru (třetí volba). Změna těchto údajů v pracovního poměru po vytvoření mzdy už nemá na vytvořenou mzdu vliv.

 • Klepnutím na Storno nebo "křížek" dialog Změna hodnoty… uzavřete a změněná hodnota je akceptována na úrovni volby Adjudication Uložit pouze do tohoto období.

Dialog s volbami pro změnu hodnoty pole na kartě Obecné v dialogu Mzda

Obrázek 2: Dialog s volbami pro změnu hodnoty pole na kartě Obecné v dialogu Mzda.
 

2. Pole převzatá z dialogu Pracovní poměr, která není možné editovat v dialogu Mzda (viz tabulka 1 = Ne1)

Hodnoty do těchto nepřístupných polí se načítají při vytvoření mzdy a není možné je přímo v dialogu Mzda editovat. Jejich správné nastavení proveďte v dialogu Pracovní poměr na kartě Obecné. Tyto hodnoty se v dialogu Mzda aktualizují při výpočtu mzdy.

3. Pole převzatá z dialogu Pracovník, která není možné editovat v dialogu Mzda (viz tabulka 1 = Ne2)

Hodnoty těchto nepřístupných polí se načítají při vytvoření mzdy a není možné je přímo v dialogu Mzda editovat. Jejich správné nastavení proveďte v dialogu Pracovník na kartě Personální. Tyto hodnoty v dialogu Mzda se aktualizují při výpočtu mzdy nebo lze jejich vynucenou aktualizaci provést tlačítkem za polem Zdravotní pojišťovna.

4. Ostatní pole

Tato pole se vztahují pouze k aktuálnímu období a jsou tedy bez vazby na pracovní poměr nebo pracovníka (pole „Stav mzdy” a „Uzamčení” viz tabulka 1 = Ano2). Pole Údaj 1, Údaj 2, Poznámka a Kategorie je možné editovat viz karta Ostatní.

Jak změnit údaje Pracovního poměru, aby se změna promítla v následující měsíční mzdě a ve výpočtu mzdy?

 1. provést změnu v pracovním poměru před vytvořením mzdy

   nebo

 1. provést změnu ve vytvořené mzdě s promítnutím změny do pracovního poměru – volbou
  Adjudication Uložit do tohoto období i do Pracovního poměru pro další období

   nebo

 1. provést změnu v pracovním poměru a ve vytvořené mzdě provést načtení změny z pracovního poměru – volbou
  Adjudication Načíst hodnotu z Pracovního poměru pro toto období

Jak změnit údaje Pracovního poměru, aby se změna nepromítla v aktuální měsíční mzdě a ve výpočtu mzdy, ale až v následujícím období?

 1. změnu v pracovním poměru provést až po vytvoření mzdy

   nebo

 1. změnu v pracovním poměru provést, ale po vytvoření mzdy v dialogu Mzda změní údaj na původní hodnotu – volbou
  Adjudication Uložit pouze do tohoto období

Otevření detailu pracovního poměru

 • Z dialogu Mzda, z karty Obecné, otevřete dialog Pracovní poměr poklepáním na modrý identifikátor pracovního poměru, nebo klepnutím na Horní index vedle pole „Pracovní poměr” (obr. 1).

nebo

 • V agendě Personalistika otevřete záznam pracovníka a přejdete na kartu Prac. poměry. Zde vyberete označením konkrétní pracovní poměr a klepnete na tlačítko Upravit…

 

Navazující dokumenty

 

Související dokumenty