Obecné informace o modulu Výroba

Modul Výroba má za úkol zabezpečit kompletní výrobní proces včetně řízení výrobního procesu, plánování a evidence výroby, evidenci vstupních zdrojů pro potřeby sledování režie a mezd a další. Ke každému výrobnímu kroku lze přiřadit oceněné operace se zdroji, kterými může být výrobní zařízení i lidská práce. Vyřešit umí jednoduchou kompletaci stejně jako složitější zakázkovou nebo sériovou výrobu.

Základní rozdělení výroby

Výrobu je obecně možné popsat jako proces, při kterém dochází k přetváření zdrojů na produkty. Efektivní řízení zdrojů i produktů lze pak chápat jako základní funkci plánování ve výrobě. Proces výroby je možné klasifikovat podle celé řady kritérií:

→ Rozdělení podle četnosti opakování výrobku

 • kusová výroba
 • sériová výroba (malosériová, středně sériová, velkosériová)
 • hromadná výroba
 • druhová výroba

Rozdělení podle vztahu k odbytu

 • zákaznická výroba
 • výroba pro trh

Rozdělení podle spojitosti výrobního toku

 • nespojitá (diskrétní) výroba
 • spojitá (kontinuální) výroba

Rozdělení podle časové spojitosti

 • časově nespojitá výroba
 • časově spojitá výroba

Rozdělení podle vazby "vstupní materiál – výstupní produkt"

 • Výroba typu V

Počet finálních výrobků je mnohem větší než počet nakupovaných materiálů. Je využíván totožný technologický postup. Typickým oborem je ocelářství, textilní průmysl, produkce léčiv.

 • Výroba typu A

Počet materiálů vyráběných komponent výrazně převyšuje počet výrobků. Jsou použity různé technologické postupy pro různé díly finálního výrobku. Typickým oborem je těžké strojírenství, letecký průmysl.

 • Výroba typu T

Výrobek se skládá z omezené množiny komponent. Existují zcela odlišné technologické postupy. Typickým oborem je elektrotechnika a výroba spotřebního zboží.

Rozdělení podle způsobu odběru

Konstrukce na zakázku

ETO (engineer-to-order) – zejména strojírenský a těžký průmysl (vývoj produktů podle přání zákazníků, vlastní vývojové oddělení, výroba i služby). Charakteristickými znaky jsou:

 • čas pro uskutečnění projektu není předem daný,
 • nutnost reagovat na průběžně se měnící specifikace produktu v průběhu definice projektu,
 • plánování jak materiálu, tak kapacit,
 • využití rozhodovacích procedur make/buy,
 • outsourcing částí projektu na subdodavatele a jejich řízení,
 • časté výkyvy peněžních prostředků (plánování CF),
 • téměř všechen materiál se nakupuje podle specifikací a požadavků zákazníka.

Montáž na zakázku

ATO (assemble-to-order) – zejména automobilový průmysl, elektrotechnika. Charakteristickými znaky jsou:

 • krátká doba potřebná k realizaci finální montáže,
 • modularita výrobků, výroba orientovaná podle potřeb a požadavků zákazníka,
 • standardizace součástek,
 • hierarchie v plánování – hlavní plán, plán potřeb, produkční plán,
 • plánování zaměřeno více na materiál než na kapacity,
 • větší závislost na dodavatelích, naprostá většina materiálu je nakupována,
 • důraz na řízení kvality, servis a podporu zákazníků.

Výroba na sklad

MTS (make-to-stock) – používají ji společnosti s nespojitou výrobou, které vyrábějí určité standardní výrobky na sklad – oděvy, spotřební elektroniku, jízdní kola, kancelářské potřeby apod. Charakteristickými znaky jsou:

 • nespojitá výroba,
 • výroba a prodej podle dlouhodobých plánů a prodejních předpovědí,
 • hierarchie plánování (hlavní plán, plán potřeb, plán výroby),
 • plánovací funkce jsou orientované na materiál (malé objemy výroby) a na kapacity (při velkých objemech výroby),
 • úzké vztahy s dodavateli,
 • výběr sortimentu provázán s vývojem a marketingem,
 • klíčové jsou předpovědi prodejů a plánování strategické úrovně zásob.

Výroba na zakázku

MTO (make-to-order) – model výroby, při kterém je plánování kapacit založeno na objednávkách zákazníka – lehké strojírenství, nábytkářský průmysl. Charakteristickými znaky jsou:

 • na rozdíl od ETO je MTO většinou výběrem z konečného spektra konfigurací, nebo pouze z definovaného spektra produktů,
 • těžko předvídatelná poptávka,
 • kritické je plánování kapacit,
 • flexibilita v požadované kapacitě,
 • plánování výroby je specifické podle zákazníků, nákup kritických materiálů je anonymní,
 • nákup a produkce náhradních dílů.

Dávková a procesní výroba

PBM (process batch manufacturing) – společnosti vyrábějící velké série výrobků ve výrobních dávkách – výrobky denní potřeby, například nápoje, jídlo, kosmetika, drogistické zboží apod. Charakteristickými znaky jsou:

 • krátké výrobní cykly výrobku – množství produkce přímo závisí na marketingu,
 • suroviny, meziprodukt a konečný produkt musí být často kontrolovány pro svou omezenou dobu trvanlivosti,
 • vstupující materiál je často velmi levný,
 • výroba a balení probíhají v řízené výrobní lince,
 • plánování produkce zaměřeno především na kapacity,
 • velké nároky na výstupní kvalitu – časté inspekce kvality,
 • úzké vztahy celého produkčního řetězce podmíněné krátkou dobou použitelnosti surovin a výrobků.

Agendy Výroba, Kusovníky, Operace, Zdroje tvoří jeden organický celek, vzájemně spolupracují a komplexně řeší výrobní problematiku.

Výrobní problematika obsahuje následující činnosti:

Příprava a kalkulace
Vytvoření primární technické dokumentace Řeší agendy Kusovníky a Operace.
Nastavení zdrojů a nákladových sazeb Řeší agenda Zdroje.
Řízení
Vydávání výrobní dokumentace Řeší tisky agendy Výroba.
Vydávání pokynů k provedení výdeje komponent a příjmu výrobků Řeší průvodci agendy Výroba.
Realizace skladových operací Řeší agenda Skladové doklady.
Sledování plnění výrobních dávek Řeší zobrazení agendy Výroba.
Plánování
Určování termínů počátku a konce výroby výrobních dávek Řeší funkce Plánování zakázek agendy Výroba.
Přiřazování výrobních aktivit do kalendářů zdrojů Řeší funkce Plánování zakázek agendy Výroba.
Evidence
Sledování skutečných výkonů zdrojů při realizaci výrobních operací Řeší funkce Hodiny k výrobní zakázce agendy Výroba (Plnění aktivity) a zobrazení agendy Zdroje.
Sledování skutečných nákladů na výrobní dávky Řeší zobrazení agendy Výroba (plánovaná funkce).
Účetnictví a mzdy
Princip účtování výroby Viz dokument Ceny a výrobní ceník.
Vytváření interních dokumentů o nedokončené výrobě Řeší funkce "Vytvořit interní doklad" o nedokončené výrobě agendy Výroba (plánovaná funkce).
Možnost přenosu evidovaných dat do mezd Řeší se individuálně podle potřeb zákazníka.

 

Plus Modul "Výroba" splňuje základní požadavky pro uspořádání a sledování výrobního procesu. Základní mechanismus sledování výroby je realizován ve formě výrobních zakázek (agenda Výroba), pomocí kterých se vyskladňují ze skladu materiálů pro výrobu potřebné komponenty (materiály, polotovary atd.) a na sklad hotové produkce se naskladňují výrobky (agenda Skladové doklady).

 

Plus Příprava k samotnému výrobnímu procesu spočívá v definici komponent výrobku buď v "Katalogu produktů" (jednoduchý výrobek bez definice variant), nebo v agendě "Kusovníky", kde je možné definovat více variant vyráběné produkce. Seznam technologických operací se definuje v agendě "Operace". Pro každý výrobek se nastavují v určitém pořadí operace, ke každé operaci se přiřazuje zdroj (za zdroj se považuje jakýkoliv činitel – člověk, brigáda, stroj a jiné – který se bezprostředně podílí na uskutečnění této operace daného technologického procesu). Zdroje se evidují v agendě "Zdroje". Je možné navazovat záznamy této agendy na záznamy jiných agend (např. agendy "Evidence majetku", "Personalistika"). Na základě stanovených komponent a určených operací systém spočítá výrobní ceny výrobků. Funkce aktualizace výrobního ceníku je samozřejmou součástí agendy "Výroba".

 

Plus Další mechanismy pro usnadnění práce při organizaci a sledování výrobního procesů jsou funkce "Plánování zdrojů" a "Hodiny k výrobní zakázce". Pomocí první funkce je možné plánovat výrobní proces pro každou výrobní zakázku buď podle normativních předpisů, nebo měnit plán podle potřeby (dočasně nahrazovat zdroje, definovat odchylky v dobách trvání operací, přidávat další mimořádně operace). Druhá funkce Hodiny k výrobní zakázce slouží k evidenci skutečného času vynaloženého na konkrétní výrobní zakázku (Plnění aktivity).

 

Plus Práci při vystavení výrobních zakázek usnadní průvodce, který na základě definovaných strukturovaných kusovníků a strategií objednání určí potřebné množství jednotlivých komponent pro požadované množství výrobků.

 

Plus Pro souhrnné vystavení skladových dokladů (při výdeji komponent nebo příjmu hotové produkce) v agendě "Výroba" existují funkce "Vydat výrobní zakázky" a "Přijmout výrobní zakázky".

 

Plus Sada tiskových formulářů definovaných k modulu "Výroba" umožňuje:

 • sledovat kapacitní bilance zdrojů;
 • připravit různé varianty výrobních příkazů;
 • analyzovat strukturované kusovníky konkrétních výrobků.

 

Plus Rozšířením modulu "Výroba" je aplikace "Evidence výroby", která umožňuje automatizaci procesu evidence skutečného času a skutečné výroby (na základě čárového kódu výrobní položky se určuje stav konkrétní výrobní zakázky – začátek práce, konec práce, počet správně vyrobených kusů, případně zmetků).

 

Související dokumenty